Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits d'accés i preinscripció

Preinscripció

inscrip.jpgEl procés de preinscripció serà únic i anirà a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, la qual gestionarà l’accés al màster de l’estudiantat diplomat o llicenciat, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

 

L'assignació de places es farà segons la nota d'accés, és a dir, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés a l'especialitat de màster que se sol·licita.

 

A la web de la Generalitat pots trobar:

La preinscripció es fa al portal https://accesnet.gencat.cat del 12 al 14 de setembre de 2018

  

Requisits d'accés

Generals

Vegeu els requisits acadèmics d’accés a un Màster

Específics

Titulació/especialitat:

Per accedir a les diferents especialitats del màster, caldrà estar en possessió d'una titulació concordant o idònia amb l'especialitat docent d'acord amb les resolucions del Departament d'Educació per a l'accés a la borsa d'interins. Podeu consultar la relació de titulacions i especialitats docent a l'adreça http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=100:1:2842900052352086:::::

Podeu consultar les correspondències entre les especialitats ESO-batxillerat / Formació professional i els estudis universitaris cursats al web de la Generalitat

Tercera llengua:

a) Acreditació del nivell de la tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià)

D'acord amb la normativa, en el moment de fer la preinscripció cal acreditar amb el certificat corresponent, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), el nivell B1 o superior, d'una de les quatre llengües següents: anglès, francés, alemany o italià. A diferència del què passa amb els estudiants amb títols de llicenciat anteriors a l'EEES, els estudiants que presentin un títol de grau expedit per alguna de les dotze universitats catalanes no caldrà que acreditin el nivell B1 d'una tercera llengua. Sí que caldrà, obligatòriament, acreditar el nivell B1 d'una de les quatre llengües esmentades quan el títol de grau hagi estat expedit per universitats de fora de Catalunya.

Els certificats vàlids per acreditar el coneixement requerit de l'idioma es mostren a la Taula d'equivalències entre els nivells del MECR i els certificats reconeguts per a accedir al Màster de professorat.

Per acreditar el nivell B1 de la tercera llengua exigit per entrar al màster, a més de les titulacions especificades a la taula d'equivalències entre els nivells del MECR i els certificats reconeguts per accedir al Màster de professorat, s'admetran també les certificacions següents:

  1. Titulacions d'universitats estrangeres cursades en anglès, francès, italià o alemany.
  2. Certificat d'assoliment d'ensenyaments secundaris expedit per una escola que imparteixi la formació en llengua francesa, italiana, anglesa o alemanya.
  3. Titulació d'una filologia, traducció i interpretació o equivalent, en una de les quatre llengües estrangeres que es demanen per accedir al Màster.
  4. Certificació d'haver cursat almenys el 10% d'assignatures d'estudis universitaris (grau, màster o programa de doctorat) en una de les quatre llengües esmentades.
  5. Certificats d'assoliment de coneixements lingüístics de nivell B1 o superiors, expedits per les escoles d'idiomes de qualsevol universitat espanyola.

Pots consultar les dates concretes dels exàmens  ACLES que organitzen les escoles d’idiomes universitats catalanes amb les quals la UPC té signats acords de col·laboració als seus webs:

Identifica’t com a membre de la UPC, si tens aquesta condició,  per tenir dret  als mateixos avantatges que tenen els membres de cada universitat.

També pots presentar qualsevol altre certificat de nivell B1 o superior de la Taula de certificats acreditatius d’idiomes

En qualsevol cas, tingues en compte el termini màxim per presentar el certificat.

Per  a qualsevol dubte sobre el certificat d’idiomes, pots fer la consulta al Servei de Llengües a través de https://demana.upc.edu/slt/

 

b) Acreditació de llengües oficials (català i castellà)

L'estudiant estranger haurà d'acreditar que té coneixements de català i de castellà a un nivell mínim de B1 en el moment de realitzar la preinscripció, i haurà d'assolir un nivell de suficiència de les dues llengües (nivell B2) en finalitzar el Màster.

 

Podeu consultar les equivalències entre les acreditacions del nivell B1 de llengua catalana i els certificats de coneixements de català a la Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

També podeu consultar la Taula d'acreditacions de coneixements de castellà.


Per a qualsevol consulta sobre la vostra titulació i la taula d'equivalències, podeu adreçar-vos al Servei de Llengües de la UPC