Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes freqüents del Màster

 

1. Informació general sobre el Màster

Què és un Màster universitari?

La reforma del sistema d’estudis universitaris en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) inclou estudis de grau i postgrau i s’estructura en tres cicles:

  1. Un primer cicle anomenat grau, conduent a l’obtenció d’un títol oficial de graduat o graduada.
  2. Un segon cicle anomenat màster, conduent a l’obtenció d’un títol oficial de màster universitari o màster universitària.
  3. Un tercer cicle anomenat doctorat, conduent a l’obtenció d’un títol de doctor o doctora.


Els ensenyaments de màster tenen com a finalitat que l’estudiant o estudianta adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca. Aquest cicle d’estudis condueix a l’obtenció del títol de Màster Universitari o Màster Universitària i té entre 60 i 120 ECTS i dura d’1 a 2 anys.

Com es denominen els titulats i titulades d’aquests estudis?

Màster Universitari/màster universitària en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Què són els ECTS?

ECTS és la sigla corresponent a European Credit Transfer System (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) i és l'estàndard adoptat per totes les universitats de l'Espai Europeu d'Educació Superior per garantir l'homogeneïtat i la qualitat dels estudis que ofereixen. Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball, i té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge (hores d'estudi i d'elaboració de treballs i pràctiques).

Quants crèdits té?

El pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes té 60 crèdits ECTS.

Quina durada té?

L’estudiantat que cursi els estudis a temps complet s’ha de matricular dels 60 crèdits ja que es tracta d’una matrícula anual.

L’estudiantat que cursi els seus estudis a temps parcial, el primer any ha de matricular els 29 crèdits que corresponen a determinades assignatures repartides al llarg dels dos quadrimestres. El segon any s’ha de matricular dels 31 crèdits restants per acabar els estudis. Per a més informació consultar el Pla d’estudis en les dues modalitats.

Sortides professionals

Aquest títol de Màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la professió de docent en centres públics i privats d'educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional específica.

En quina llengua s’imparteix?

En català i en espanyol. Per conèixer quina és la llengua d’impartició de cadascuna de les assignatures, podeu consultar les guies docents.

Es pot realitzar el Màster de forma virtual?

No, aquest Màster és de modalitat presencial.

Amunt

2. Especialitats

Quines especialitats ofereix la UPC?

http://mfp.masters.upc.edu/especialitats.

Quina especialitat puc escollir ?

Podeu consultar més informació a l’apartat de requisits específics en el següent enllaç:
http://mfp.masters.upc.edu/requisits-acces-i-preinscripcio

Amunt

 

3. Accés

Quins són els requisits generals d’accés ?

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol o les que tinguin un títol universitari oficial, expedit per una universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster.

Pel que fa als estudis de les persones amb un títol expedit per una universitat d'un país que no formi part de l'Espai Europeu d'Educació Superior, podeu consultar més informació a:
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/acces/masters_universitaris_quecalfer#reqs_academics_mu

Quins són els requisits específics ?

Podeu consultar més informació a l’apartat de requisits específics en el següent enllaç:
http://mfp.masters.upc.edu/requisits-acces-i-preinscripcio

Quins són els centres acreditadors d’una tercera llengua?

Pots consultar més informació a l’apartat de la tercera llengua que trobaràs en els requisits específics:
http://mfp.masters.upc.edu/requisits-acces-i-preinscripcio

 

4. Preinscripció

Com s’accedeix al Màster?

Pots consultar tota la informació sobre les dates i el procediment a l’apartat de la preinscripció que trobaràs a l’enllaç que hi ha a continuació:
http://mfp.masters.upc.edu/ca/requisits-acces-i-preinscripcio

Quines són les dates de preinscripció?

http://mfp.masters.upc.edu/ca/requisits-acces-i-preinscripcio

Com s’assignaran les places ?

http://mfp.masters.upc.edu/ca/requisits-acces-i-preinscripcio

Quines són les dates d’assignació de places?

Podeu consultar les dates d’assignació a:
https://mfp.masters.upc.edu/ca/dates-clau

 

5. Matrícula i preus

La matrícula és anual?

Els estudis conduents a l’obtenció d’aquest títol que s’imparteixen a la UPC es poden cursar, sense necessitat de cap justificació addicional, a temps complet (1 curs acadèmic) o bé a temps parcial (2 cursos acadèmics).

L’estudiantat que cursi els estudis a temps complet s’ha de matricular dels 60 crèdits ja que es tracta d’una matrícula anual. Les estudiantes o els estudiants que cursin els seus estudis a temps parcial, el primer any han de matricular els 29 crèdits que corresponen a determinades assignatures repartides al llarg dels dos quadrimestres. El segon any s’han de matricular dels 31 crèdits restants per acabar els estudis. Consultar el Pla d’estudis en les dues modalitats.

On i quan matricular-se?

Un cop feta l'assignació de places, l'estudiantat haurà de consultar en aquest web, el dia i l'hora de matrícula que li correspon.

Lloc

Campus Nord UPC
Facultat d'Informàtica de Barcelona - FIB
Edifici B6 - planta 0
C.Jordi Girona Salgado 1-3

Instruccions per a matricular-se

Trobareu tota la informació sobre la matrícula en el següent enllaç:
http://mfp.masters.upc.edu/matricula/estudiantat-de-nou-ingres


Es pot modificar la matrícula ?

Només podran modificar la matrícula aquells estudiants que en una segona ronda d’assignacions de places per part de l’Oficina d’Orientació per a l’accés a la universitat, estiguin en alguna d’aquestes situacions:

  1. Estudiantat ja matriculat a la UPC que en la reassignació ha estat assignat a una altra especialitat de la UPC i la vol acceptar. Es tracta d’una modificació de matrícula per reassignació de preinscripció. L’import pagat s’associarà a la matrícula definitiva.
  2. Estudiantat matriculat a la UPC que en la reassignació ha estat assignat a una altra universitat i vol acceptar el canvi: renúncia i anul·lació per reassignació de preinscripció. Es tramitarà la devolució de l’import abonat de la matrícula.

 

És possible realitzar alguna convalidació?

En aquest Màster no existeix la possibilitat de convalidar cap assignatura ni tampoc el Treball Final de Màster.
Tampoc existeix la possibilitat de convalidació de cap matèria en cas d’haver realitzat el Programa de Postgrau de Formació de Professorat de Secundària impartit també per l’Institut.

És possible demanar el trasllat d’expedient?

En cas d’haver cursat una part del Màster a una altra universitat no es pot demanar el trasllat d’expedient per finalitzar-lo a la UPC.

Preus

Els preus dels crèdits dels Màsters universitaris oficials són fixats d’acord amb el decret que fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, que es publica aproximadament durant el mes de juliol.

Aquests s’actualitzen i aproven de forma anual. Podeu consultar més informació sobre els preus vigents a: http://mfp.masters.upc.edu/ca/matricula/preus-i-descomptes


Quines són les formes de pagament de la matrícula?

Podeu consultar les modalitats de pagament de la matrícula en el següent enllaç:
http://mfp.masters.upc.edu/ca/matricula/estudiantat-de-nou-ingres

L’assegurança escolar és obligatòria ?

Podeu consultar l’apartat d’assegurança d’accidents en aquest enllaç:
http://mfp.masters.upc.edu/ca/matricula/estudiantat-de-nou-ingres

 

6. Descomptes, beques i ajuts a l’estudi

De quins descomptes puc gaudir en el moment de la matrícula?

Podeu consultar més informació a l’apartat “Deduccions de la matrícula”, que trobareu en el següent enllaç:
http://mfp.masters.upc.edu/ca/matricula/preus-i-descomptes

Quins ajuts a l’estudi puc sol·licitar en el marc dels màsters universitaris?

Podeu consultar les condicions, els requisits i el procediment en aquesta pàgina: http://www.upc.edu/sga/beques

Per a qualsevol dubte respecte a les beques i ajuts a l’estudi, podeu contactar amb:

Servei de Gestió Acadèmica
PLAÇA EUSEBI GÜELL, 6
Campus NORD - Edif. VX - Planta 0
08034 BARCELONA- SPAIN
Telèfon: 934016220

 

7. Durada, calendari i horaris

Quina durada té el Màster?

Aquest Màster consta de 60 crèdits ECTS i està organitzat per ser cursat en un curs acadèmic. Però, existeix la possibilitat de cursar-lo a temps parcial durant dos cursos acadèmics.

Quina estructura té?

El programa d’estudis està dividit en un bloc genèric (assignatures comuns per a totes les especialitats), un bloc específic (assignatures pròpies de l’especialitat), el pràcticum i el treball de fi de màster.

Es pot cursar el Màster a temps parcial?

Aquest màster està organitzat per cursar-lo en un curs acadèmic amb un total de 60 crèdits.

Malgrat això, també es pot cursar a temps parcial. En aquest cas el primer any s’han de matricular els 29 crèdits que corresponen a determinades assignatures repartides al llarg dels dos quadrimestres. El segon any s’han de matricular dels 31 crèdits restants per acabar els estudis. Consultar el Pla d’estudis i els horaris de cada una de les modalitats:
https://mfp.masters.upc.edu/ca/informacio-academica/pla-destudis

Es pot començar el Màster al gener?

No. El Màster es realitza al llarg d’un curs acadèmic: d’octubre a juliol.

Quin és el calendari?

Podeu consultar el calendari del curs actual

Quin és l’horari?

Podeu consultar els horaris

 

8. Avaluació

És impresdincible l’assistència a les classes?

Es recomana una assistència mínima del 80% de les hores lectives. Una assistència menor pot perjudicar el seguiment i aprofitament dels continguts atès que el curs està dissenyat per a fer-lo de forma presencial

Què garanteix la permanència en el Màster?

Per a garantir la permanència en els estudis, l’estudiant o estudianta ha d’aprovar com a mínim 15 ECTS durant el primer any acadèmic.

Tanmateix, l’estudiant o estudianta ha de cursar el Màster en un màxim de tres anys i matricular cada any com a mínim una assignatura.

Amunt